Loading...

Quảng cáo, giới thiệu dịch vụ: Hướng dẫn chế độ kế toán mới áp dụng từ ngày 01/01/2018

#1

on 07.12.17 15:50

avatar

Congnhatangroup1

Thành viên Năng Nổ

Thành viên Năng Nổ
Hướng dẫn chế độ kế toán mới áp dụng từ ngày 01/01/2018
Toàn văn Thông tư 107/2017 ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn cụ thể về các vấn đề sau đây:
- Danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc;
- Danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán;
- Danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán;
- Danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị tại Điều 2 của Thông tư này.
Thông tư 107/2017/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/11/2017 và áp dụng kể từ ngày 01/01/2018; đồng thời, thay thế các văn bản sau đây:
- Quyết định 19/2006/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
- Thông tư 185/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 19.
Tham khảo dịch vụ kế toán thuế:http://nhatanoffice.com/dich-vu-ke-toan-thue/
Loading...

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Loading...