Ho là cơ chế bảo vệ tốt của bộ máy hô hấp,nó là phản xạ thần kinh và tương ứng khi thở ra bất thình lình và mạnh. Nắp thanh quản lúc bắt đầu đóng lại rồi tức thì mở ra để đẩy lượng không khí ra ngoài, kèm theo những chất tiết chứa trong khí quản (nếu có).