Thời điểm giao từ thu sang đông là lúc thời tiết có nhiều sự thay đổi rõ rệt nhất, đây cũng là thời điểm nhạy cảm đối với làn da, da bạn có thể sẽ phải chịu nhiều tác động từ sự thay đổi đó.