Chia tay không chỉ ảnh hưởng tới tinh thần mà cả sức khỏe nữa đấy!