Thời gian làm việc: Ca 1: Từ 3h00 - 7h30 sáng. Ca 2: Từ 5h20 - 7h30 sáng.