Tiếp thị quảng bá sản phẩm trên địa bàn Hải Dương. Nhân viên được chọn có chức năng tham gia marketing sản phẩm trên từng địa bàn do công ty chi định.