Nhẫn đã mua, thời điểm “vàng” đã được chọn, cần cẩu đã thuê. Nhưng kế hoạch cầu hôn bị tan thành mây khói khi chiếc cần cẩu không chịu nghe lời.