Mỗi web lại có một cách phát triển riêng, muốn seo TOP hiệu quả phải tuỳ trường hợp mà áp dụng