Đã có điểm thi tốt nghiệp thpt cụm thi cục nhà trường – bộ quốc phòng năm 2015