Loading...

Quảng cáo, giới thiệu dịch vụ: Ví dụ căn bản về toán tử instanceof trong java

#1

on 31.05.16 9:36

avatar

thamkk0212

Thành viên nhút nhát

Thành viên nhút nhát
Toán tử instanceof trong lập trình java được dùng để thẩm tra xem đối tượng có là instance của kiểu cụ thể: lớp hoặc lớp con hoặc interface hay không. Toán tử instanceof trong java còn được biết đến như là toán tử so sánh kiểu bởi nó so sánh instance với kiểu. Nó trả về true hoặc false. Gỉa sử mọi người vận dụng toán tử instanceof với bất cứ biến nào mà quý báu null , thì nó trả về false.
nếu đơn giản về toán tử instanceof trong java cơ bản 
ví dụ sau thẩm tra xem đối tượng có phải là lớp hiện tại không.
class Simple1 
 public static void main( String args[] ) 
 Simple1 s=new Simple1( ); 
 System.out.println( s instanceof Simple );//true 
  
 
Một đối tượng của kiểu lớp con cũng là một kiểu của lớp cha. Nếu Dog kế thừa Animal thì đối tượng Dog có thể được tham chiếu bởi hoặc lớp Dog hoặc lớp Animal.
giá dụ instanceof trong Java với biến mà quý báu null
Xem thêm tài liệu >>> khoa hoc lap trinh java co ban
Khi mọi người vận dụng toán tử instanceof với bất cứ biến nào mà quý báu null , thì nó trả về false. Trong giá dụ sau , mọi người vận dụng toán tử instanceof với biến quý báu null.
class Dog2 
 public static void main( String args[] ) 
  Dog2 d=null; 
  System.out.println( d instanceof Dog2 );//false 
  
 
Downcasting với toán tử instanceof trong lập trình java cơ bản
Khi kiểu lớp con tham chiếu tới đối tượng của lớp cha , thì đó là downcasting. Nếu chúng tôi thực hiện nó trực tiếp , Compiler sẽ cho một lỗi biên dịch. Nếu bạn thực hiện bởi typecasting ( ép kiểu ) , thì ClassCastException được ném tại runtime. Nhưng nếu chúng tôi sử dụng toán tử instanceof thì downcasting là có thể.
Dog d=new Animal( );// gay ra loi tai thoi gian bien dich
Nếu bạn thực hiện downcasting bởi typecasting ( ép kiểu ) , thì ClassCastException được ném tại runtime.
Dog d=( Dog )new Animal( ); 
//thuc hien thanh cong nhung ClassCastException bi nem tai runtime
#2

on 10.03.17 22:21

avatar

uknown6

Thành viên Lòng Cốt

Thành viên Lòng Cốt
Loading...

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đợi xíu...


Loading...