Loading...

Quảng cáo, giới thiệu dịch vụ: Kiến thức tổng quát về lập trình php từ căn bản nhất đến nâng cao

#1

on 08.06.16 17:14

avatar

thamkk0212

Thành viên nhút nhát

Thành viên nhút nhát
Chúng tôi sẽ Học hỏi về cấu trúc cơ bản trong PHP . Về tổng quan PHP có cú pháp khá Như nhau với 1 số ngôn ngữ như C , java. Tuy nhiên , tự bản thân chúng cũng có những điểm rất riêng biệt.
1- cấu trúc cơ bản: 
hoc php cũng có thẻ bắt đầu và chấm dứt giống với ngôn ngữ HTML. Chỉ khác , đối với PHP chúng tôi có nhiều cách để thể hiện.
Cách 1 : Cú pháp chính:

Cách 2: Cú pháp ngắn gọn

Cách 3: Cú pháp giống với ASP.
<% Mã lệnh PHP %>
Cách 4: Cú pháp bắt đầu bằng script

mặc dầu có 4 cách biểu hiện. Nhưng đối với 1 lập trình viên có kinh nghiệm thì việc sử dụng cách 1 vẫn là lựa chon tối ưu.
Trong PHP để chấm dứt 1 dòng lệnh chúng tôi sử dụng dấu ";"
Để ghi chú 1 đoạn dữ liệu nào đó trong lập trình php ta sử dụng dấu "//" cho từng dòng. Hoặc dùng cặp thẻ "/*……..*/" cho từng cụm mã lệnh.
2- Xuất giá trị ra trình duyệt:
Để xuất dữ liệu ra trình duyệt chúng tôi có những dòng cú pháp sau :
+ Echo "Thông tin";
+ Printf "Thông tin";
thông báo bao gồm : biến , chuỗi , hoặc lệnh HTML ….
Nếu giữa hai chuỗi muốn liên kết với nhau ta sử dụng dấu "."
3- Khái niệm biến , hằng , chuỗi và các kiểu dữ liệu.
a ) Biến trong PHP.
Biến được xem là vùng nhớ dữ liệu tạm thời. Và giá trị có thể đổi thay được. Biến được bắt đầu bằng ký hiệu "$". Và theo sau chúng là 1 từ , 1 cụm từ nhưng phải viết liền hoặc có gạch dưới.
1 biến được xem là hợp lệ khi nó thỏa các yếu tố :
+ Tên của biến phải bắt đầu bằng dấu gạch dưới và theo sau là các ký tự , số hay dấu gạch dưới.
+ Tên của biến không được phép trùng với các từ khóa của PHP.
Trong PHP để sử dụng 1 biến chúng tôi thường phải khai báo trước , tuy nhiên đối với các lập trình viên khi sử dụng họ thường xử lý cùng một lúc các công việc , tức là vừa khái báo vừa gán dữ liệu cho biến.
Bản thân biến cũng có thể gãn cho các kiểu dữ liệu khác. Và tùy theo ý định của người lập trình mong muốn trên chúng.
b ) Khái niệm về hằng trong PHP.
Nếu biến là cái có thể đổi thay được thì trái lại hằng là cái chúng tôi không thể đổi thay được. Hằng trong PHP được định nghĩa bởi hàm define theo cú pháp: define ( string tên_hằng , giá_trị_hằng ).
Cũng giống với biến hằng được xem là hợp lệ thì chúng phải đáp ứng 1 số yếu tố :
+ Hằng không có dấu "$" ở trước tên.
+ Hằng có thể truy cập bất luận vị trí nào trong mã lệnh
+ Hằng chỉ được phép gán giá trị độc nhất 1 lần.
+ Hằng thường viết bằng chữ in để phân biệt với biến
c ) Khái niệm về chuỗi:
Chuỗi là một nhóm các kỹ tự , số , khoảng trắng , dấu ngắt được đặt trong các dấu nháy.
Để tạo 1 biễn chuỗi , chúng tôi phải gán giá trị chuỗi cho 1 biến hợp lệ.
Để liên kết 1 chuỗi và 1 biến chúng tôi thường sử dụng dấu "."
d ) Kiểu dữ liệu trong học lập trình php
Các kiểu dữ liệu khác nhau chiếm các lượng bộ nhớ khác nhau và có thể được xử lý theo cách khác nhau khi chúng được theo tác trong 1 script.
chúng tôi có thể sử dụng hàm dựng sẵn gettype( ) của PHP4 để thẩm tra kiểu của bất kỳ biến.
Sau bài này các bạn đã có những khái niệm hàng đầu về PHP , các cú pháp , các kiểu dữ liệu , và cách làm việc với môi trường PHP như thế nào. Ở bài sau , chúng tôi sẽ tiếp tiếp cận với các thuật toán và cú pháp PHP một cách rõ ràng và quen thuộc trong các ngôn ngữ lập trình.
#2

on 10.03.17 22:30

avatar

uknown6

Thành viên Lòng Cốt

Thành viên Lòng Cốt
Loading...

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đợi xíu...


Loading...