Vào ngày này năm 1948, Liên Hiệp Quốc đã thông qua tuyên ngôn quốc tế nhân quyền áp dụng cho tất cả chúng ta. Đây là một mốc lịch sử quan trọng trong quá trình xây dựng một thế giới tự do và công bằng hơn.