Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Khu vực cộng đồng: Quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Khu vực cộng đồng: Quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân FfWzt02#1

09.11.17 17:04

Nhi Maruco

Nhi Maruco

Thành viên nhút nhát

Thành viên nhút nhát
1.     Trước khi tham gia một loại hình doanh nghiệp nào đó, chúng ta cần tìm hiểu kỹ về quyền và nghĩa vụ của mình trong loại hình doanh nghiệp đó. Với chủ doanh nghiệp tư nhân, chúng tôi xin đưa ra các quyền và nghĩa vụ sau đây
[list="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, \"Times New Roman", "Bitstream Charter", Times, serif; font-size: 16px;"]
[*]Quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân

[/list]
Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp về doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp tư nhân có các quyền cơ bản sau:
- Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tự quản lý hoặc thuê người khác quản lý doanh nghiệp của mình.
- Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân.
- Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê doanh nghiệp tư nhân.
- Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp tư nhân.
- Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyên tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân.
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
[list="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, \"Times New Roman", "Bitstream Charter", Times, serif; font-size: 16px;"]
[*]IINghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân

[/list]
Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp về doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp tư nhân có các nghĩa vụ cơ bản sau:
- Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
- Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư vào doanh nghiệp tư nhân.
- Bảo đảm các nghĩa vụ thuế cũng như các nghĩa vụ tài chính khác mà doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện.
- Báo cáo tài chính theo định ký.
- Thực hiện thông báo cho cơ quan có thẩm quyền khi tiến hành cho thuê, bán hoặc tạm ngừng doanh nghiệp tư nhân.
- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Căn cứ pháp lý:
 Điều 183, Điều 184, Điều 185, Điều 186, Điều 187 Luật doanh nghiệp năm 2014.

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết