Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Các hàm xử lý chuỗi trong php FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Các hàm xử lý chuỗi trong php FfWzt02

#1

19.07.14 23:36

Tuoitrevn

Tuoitrevn

Sử giả 2T
https://hocluat.vn/wiki/to-chuc-hanh-nghe-cong-chung/
Sử giả 2T
1 addcslashes :Trích dẫn xâu kí tự với những vạch chéo trong kiểu C

*Cấu trúc :addcslashes(string with special characters);2 addslashes :Trích dẫn xâu kí tự với những vạch chéo

*Cấu trúc : addcslashes(a string with special characters);3 bin2hex :Chuyển đổi dữ liệu dạng nhị phân sang dạng biểu diễn hệ hexa

*Cấu trúc :bin2hex(string);4 chop :Tách bỏ nhưng khoảng trắng từ cuối một xâu5 chr : Cho một kí tự đặc biệt trong bảng mã

*Cấu trúc : chr(numeric);6 chuck split : Tách một xâu thành các xâu nhỏ hơn7 convert_cyr_string :Chuyển đổi từ một kí tự kirin sang một kí tự khác8 count_chart : Cho thông tin về các kí tự dùng trong xâu9 crc32 : Tính toán sự thừa vòng đa thức của một xâu

Tự động tạo ra chu ki kiểm tra tổng thừa của đa thức dài 32bit trong một xâu10 crypt :Một cách mã hóa một xâu11 echo : In ra một hay nhiều xâu12 explode :Tách một xâu ra bởi xâu kí tự13 fprintf :Viết một định dạng chuỗi ra một dòng14 get_html_translation_table :Cho ra bảng dịch bằng cách sử dung các thủ tụchtml entity decode :15 hebrev :Chuyển đổi văn ban logic khó hiểu sang văn ban trưc quan16 hebrevc :Chuyển đổi văn ban logic khó hiểu sang văn ban trưc quan với sự chuyển đổi dòng mới17 html_entity_decode :Chuyển đổi tấtcả cácthực thể HTML sang những kí tự có thể dùng được của chúng18 htmlentities :Đổi tất cả các kí tự được sử dung sang các thực thể HTML19 htmlspecialchars :Đổi những kí tự đặc biệt sang các thực thể của HTML20 implode :Nối các phần tử của mảng với một xâu21 join :Hàm này là một bí danh của hàm implode22 levenshtein :Tính khoảng cách giữa hai xâu23 localeconv :Lấy ra thông tin quy cách số24,lstrim-- Strip whitespace from the beginning of a string

=>Xoá khoảng trắng từ phần tử đầu tiên của chuỗi25,md5_file-- Calculates the md5 hash of a given filename

=>Mã hoá md5 tên file26,md5 -- Calculate the md5 hash of a string

=>Mã hoá md5 1 chuỗi27,metaphone -- Calculate the metaphone key of a string

=>Tính siêu khoá âm thanh của 1 chuỗi28,money_format -- Formats a number as a currency string

=> Định dạng 1 số như 1 chuỗi tiền tệ29,nl_langinfo -- Query language and locale information

=>Ngôn ngữ truy vấn và biên tập thông tin30,nl2br -- Inserts HTML line breaks before all newlines in a string

=>Chèn 1 dòng ngắt HTML trước tất cả những dòng mới trong 1 chuỗi

31,number_format -- Format a number with grouped thousands

=>Định dạng 1 số với hàng nghìn chữ số32,ord -- Return ASCII value of character

=>Trả lại giá trị ASCII của kí tự33,parse_str -- Parses the string into variables

=>Phân tách chuỗi thành các biến số34,print -- Output a string

=>In ra 1 chuỗi35,printf -- Output a formatted string

=>In ra 1 chuỗi được định dạng36,quoted_printable_decode -- Convert a quoted-printable string to an

8 bit string

=>Chuyển 1 chuỗi có thể in trích dẫn sang 1 chuỗi 8 bit.(Giải mã)37,quotemeta -- Quote meta characters

=>Trích dẫn kí tự đặc biệt38rtrim -- Strip whitespace from the end of a string

=>Xoá khoảng trắng từ phần tử cuối cùng của chuỗi39,setlocale -- Set locale information

=>Thiết lập vị trí thông tin40,sha1_file -- Calculate the sha1 hash of a file

=>Mã hoá sha1 1 file41,sha1 -- Calculate the sha1 hash of a string

=>Mã hoá sha1 1 chuỗi42,similar_text -- Calculate the similarity between two strings

=>Cho số kí tự giống nhau của 2 chuỗi43,soundex -- Calculate the soundex key of a string

=>Tính khoá chỉ âm của 1 chuỗi44,sprintf -- Return a formatted string

=>Trả lại 1 chuỗi được định dạng45,sscanf -- Parses input from a string according to a format

=>Phân tách chuỗi theo 1 định dạng46,str_ireplace -- Case-insensitive version of str_replace().

=>Tương tự str_ replace().sscanf-- Parses input from a string according to a format

->Phân tích từ loại nhập vao từ một xâu theo một định dạngstr_ireplace-- Case-insensitive version of str_replace().

->Thay thế ngược lại khi xâu đã bị thay thế bằng str_replace()str_pad-- Pad a string to a certain length with another string

->Co một xâu tới một độ dài nào đó với một xâu khácstr_repeat--Repeat a string

->Lặp lại một xâustr_replace-- Replace all occurrences of the search string with the replacement string

->Thay thế tất cả các biến cố của xâu tìm kiếm với một xâu thay thếstr_rot13--Perform the rot13 transform on a string

->Thực hiện mã hoá theo rot 13 trên 1 xâu

str_shuffle--Randomly shuffles a string

->Thay đổi một xâu bằng cách xê dịch ngẫu nhiênstr_split-- Convert a string to an array

->Đổi một xâu thành một mảngstr_word_count-- Return information about words used in a string

->Trả lại thông tin về những từ đã sử dụng trong một xâustrcasecmp-- Binary safe case-insensitive string comparison

->So sánh xâu theo …case-insensitive.. nhị phânstrchr--Alias of strstr()

->Bí danh của strstr()strcmp--Binary safe string comparison

->Sự so sánh xâu bằng cơ sở nhị phânstrcoll--Locale based string comparison

->Nơi diễn ra sự so sánh cơ sởstrcspn-- Find length of initial segment not matching mask

->Tìm độ dài của đoạn đầu tiên mà không tìm thấy trên bề mặt của xâu này đối với xâu kia.strip_tags--Strip HTML and PHP tags from a string

->Loại bỏ các thẻ HTML và PHP từ một xâustripcslashes-- Un-quote string quoted with addcslashes()

->Loại bỏ các dấu slashe trong xâu do hàm addcslashes() tạo ra.stripos-- Find position of first occurrence of a case-insensitive string

->Tìm ra vị trí đầu tiên của xâu này trong xâu kia của trường hợp sử lý cặp xâu.stripslashes-- Un-quote string quoted with addslashes()

->Loại bỏ hàm addslashes(), hay nói cách khác, hàm này trả về giá trị ban đầu của xâu khi xâu bị hàm addslashes() chèn các dấu slashe ở các ký tự đặc biệtstristr-- Case-insensitive strstr()

->Loại bỏ hàm strstr() khi trong xâu có dấu chấm.strlen--Get string length

->Lấy độ dài của xâustrnatcasecmp-- Case insensitive string comparisons using a "natural order" algorithm

->So sánh xâu theo thứ tự abc, các ký tự được xét từ đầu đến cuối xâu

(VD: a2>a12>a11).strnatcmp-- String comparisons using a "natural order" algorithm

->So sánh xâu sử dụng thứ tự abc và thứ tự toán học, nhưng được tính trên toàn bộ xâu ( VD: a12 > a11>a2).strncasecmp-- Binary safe case-insensitive string comparison of the first n characters

->Là một hàm giống như strcasecmp(), khác ở chỗ hàm này có thể chỉ rõ số ký tự trong mỗi xâu đem so sánh.

strncmp:trả ra giá trị mà xâu1 dài hơn so với sâu hai.strpos:Tìm vì trí xuất hiện đầu tiên của một xâu này trong xâu khác.strrchr:Tìm kiếm vị trí xuất hiện cuối cùng của một kí tự trong xâu.strrev:Đảo ngược một xâu.strripos:Tìm vị trí cuối cùng của xâu này khiến nó khác một xâu cho trước.strrpos:Tìm vị trí lần xuất hiện cuối cùng cùng của một kí tự trong một xâu.strspn:Tính xem độ dài đoạn đầu của một xâu mà chứa toàn các kí tự thuộc xâu khác.strstr:Lấy ra một đoạn của xâu từ vị trí xuất hiện kí tự cho trước.strtok:chia cắt xâu.strtolower:biến kí tự chữ hoa thành chữ thường.strtoupper:biến kí tự chữ thường thành chữ hoa.strtr:chuyển đổi kí tự theo một qui tắc nào đó.substr_compare:không có thông tin.substr_count:Tính số lần xuất hiện của một xâu này trong một xâu khác.substr_replace:thay thế một đoạn văn bản trong phạm vi một đoạn của xâu kí tự.substr:trả ra một phần của xâu.trim:Loại bỏ kí tự thừa(whitespace)ở đầu và cuối mỗi xâu.ucfirst:viết hoa kí tự đầu tiên của một xâu.ucwords:viết hoa kí tự đầu tiên của mỗi từ.vprintsuất ra một xâu được định dạngvsprint:quay lại một xâu định dạng.wordswarp:chia xâu kí tự ra thành các sâu con nhờ một kí tự xác định.


Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng

Thông báo quan trọng - Đóng góp ý kiến - Thắc mắc phản ánh

Các hàm xử lý chuỗi trong php S645ADP
#2

09.03.17 0:19

Kelvin999

Kelvin999

Thành viên ảo

Thành viên ảo
asfsafsaf