Con người ta ai cũng có một lần chết, và trong số đó có những tình huống hơi bị lạ đời một chút.