Một nam sinh 8 tuổi tại Anh sở hữu hai hàng răng do những răng mới mọc lên trong lúc những răng cũ chưa rụng hết. Tuy nhiên, chúng không tác động xấu tới sinh hoạt của cậu.