Tính năng nổi bật nổi bật ( hay công năng ) khi sử dụng khung nhôm