Một số nguyên tắc đơn giản có thể giúp nhóm học tập tích cực và đạt hiệu quả cao.