Bạn đã bắt đầu những tháng ngày sinh viên đầu tiên của mình? Bạn dần quen với cách sống độc lập, tự lo cho cuộc sống của bản thân? Và trước khi bước vào thế giới của chính mình, quản lý tiền bạc là một trong những điều quan trọng bạn cần tìm hiểu?