Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Thêm một "cửa sổ" Đối với Widget của bạn! FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Thêm một "cửa sổ" Đối với Widget của bạn! FfWzt02

#1

06.08.14 2:41

Tuoitrevn

Tuoitrevn

Sử giả 2T
https://hocluat.vn/wiki/to-chuc-hanh-nghe-cong-chung/
Sử giả 2T
Bạn có thể thêm những gì tôi gọi là một "cửa sổ" cho một cái gì đó trên một trang HTML, hoặc trong các mẫu của bạn. Điều này về cơ bản là những gì các mẫu được làm bằng. Nếu bạn đang đi để thêm điều cần mẫu của bạn, bạn cần phải làm cho nó phù hợp, và điều này là như thế nào.


Bước đầu tiên & Only Bước
Đặt mã này, nơi bạn muốn cửa sổ widget để hiển thị.Code:
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
<tr>
</tr>
</table>
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr>
<th class="thHead" valign="middle" height="25">{MESSAGE_TITLE}</th>
</tr>
<tr>
<td class="row1" align="center">
<form action="" method="post"><span class="gen"><br />
{MESSAGE_TEXT}<br />
<br />
</td>
</tr>
</table>
<br clear="all" />

Thay thế văn bản {} MESSAGE_TITLE với tiêu đề của cửa sổ. Sau đó thay thế {} MESSAGE_TEXT với văn bản hoặc HTML code của widget. 


Có bạn đi. Hoàn thành! Bây giờ bạn có widget của bạn!


Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng

Thông báo quan trọng - Đóng góp ý kiến - Thắc mắc phản ánh

Thêm một "cửa sổ" Đối với Widget của bạn! S645ADP
#2

06.08.14 2:42

Tuoitrevn

Tuoitrevn

Sử giả 2T
https://hocluat.vn/wiki/to-chuc-hanh-nghe-cong-chung/
Sử giả 2T
[th]{MESSAGE_TITLE}[/th]

{MESSAGE_TEXT}Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng

Thông báo quan trọng - Đóng góp ý kiến - Thắc mắc phản ánh

Thêm một "cửa sổ" Đối với Widget của bạn! S645ADP
#3

09.03.17 0:30

Kelvin999

Kelvin999

Thành viên ảo

Thành viên ảo
asfsafsaf