Song Joong Ki vẫn có thù lao 500 triệu won (hơn 9,5 tỷ đồng).