Top 12 đang đến với những buổi học cuối cùng, những bữa tiệc chia tay và những buổi tập luyện ráo tiết, khẩn trương cho hai đêm thi mang tính quyết định còn lại.