Trẻ con rất dễ bị ảnh hưởng bởi những thông tin từ truyện mà chúng xem, việc cho trẻ đọc truyện không phù hợp có thể ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách sau này