Tôi chết rồi, hỡi ôi... Một bài viết có yếu tố "hư cấu" nhưng mang thông điệp đáng suy nghĩ về thái độ hành xử giữa người với người, người và chó.