Như tiêu đề em muốn tìm hiểu thêm lịch sử nên mọi người cho em hỏi 2 thằng thuộc phe chủ nghĩa Phát xít này đứa nào ác hơn?