Đố các Teen biết, chuyện gì sẽ xảy ra khi tất cả Con gái trên toàn thế giới bị tê liệt, bất động, bất tỉnh trong 30 phút?