Không biết các bạn có suy nghĩ gì về thực trạng giới trẻ "Teen Việt" ngày nay đang dần từng phút từng ngày bắt trước phong cách ăn mặc và văn hoá nước ngoài một cách lạm dụng vô tội vạ vào cuộc sống hiện nay.