Khi bay, phi cơ thế hệ thứ 5 của Mỹ là F22, với tính năng tàng hình có bị các radar phát hiện ra không? Nếu có thì loại nào đủ sức phát hiện?