Tăng cân, cân tăng, giảm mà hổng coá được, nên hông thèm giảm nữa, các chị có bí quết giảm cân hiệu quả share e ná, tình hình là đã đầu năm đuôi bốn.