Sau khi nhận được phán ánh từ Teener Trần Anh về hành vi bình luận bằng những câu từ bất lịch sự, vô nghĩa, không liên quan tại nhiều Topic khác nhau ở những chuyên mục không cho phép thực hiện hành vi đó của Edo, các Điều hành viên đã tiến hành kiểm tra và kết luận sự việc là có thật.