Không cần phải nói dài dòng tất cả nội dung đã có trong hình! Cần 1 người nâng khăn sửa túi cho mình, cũng như chia sẻ tình cảm và hơn cả là cần 1 người cùng mình hoàn thành câu chuyện đang còn dang dở ở box truyện mình đang viết