Tác giả năm nay mới 14 tuổi, đây là tác phẩm đầ̀u tay của mình.Truyện chưa hay mong mọi người góp ý.  Có gì không phải hy vọng mọi người bỏ qua cho. thanks!