Nhiều đại học giảm bớt chỉ tiêu tuyển sinh so với thông báo trước đó để nhường chỗ cho học sinh dự bị.