Mai táng phí là khoản trợ phí được Bảo hiểm xã hội trợ cấp, vậy theo quy định mức phí này là bao nhiêu?