Người máy có khả năng thể hiện trạng thái tình cảm của con người ra mắt công chúng tại Nhật Bản vào ngày 23/6.