Đây được xem là một bước tiến lớn trong những đóng góp của Nhật Bản trong dự án nghiên cứu trên trạm ISS.