Vào tháng 5, 2013, một nhóm các bác sĩ đã tới Vương Quốc Anh để thảo luận về hệ thống cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.