Đăng ký và cấu hình Openshift chạy được PHP và MySQL