Tang Lung đến ở Rome để giúp người anh em họ của mình trong kinh doanh nhà hàng. Họ đang bị áp lực phải bán tài sản của họ để cung cấp thông, những người sẽ dừng lại ở không có gì để có được những gì họ muốn.