Mấy hôm nay mình ở nhà mà sốt sình sịch chuyện là thê này cách đây mấy hôm, gần nhà mình có cô hàng xóm bị một hồn manữ nhập.