Anh chị em Teenvi đã từng bị mộng du và chứng kiến người khác bị mộng du hay chưa.