Đã có nhiều bài đánh giá, nhận xét iPhone 6S mới là một cải tiến đáng chú ý so với iPhone 6 về tốc độ và hiệu suất tổng thể.