Thời điểm là một kẻ bất lương. Yên nhớ có lần mình đã viết như vậy trong một bài viết. Nếu tử tế, chúng đã đưa chúng ta đến với một niềm hạnh phúc.