Hạnh phúc luôn trông bé nhỏ khi bạn giử nó trong lòng bàn tay nhưng một khi để nó vụt mất, bạn sẻ nhận thấy nó quý giá biết nhường nào