Đôi khi chỉ cười để cho qua chuyện... Thế có được gọi là giả tạo không?