Có chuyện gì thì cứ nói ra đi, người ta đâu phải là bạn đâu biết bạn muốn gì