Trường Đại học Vinh dự kiến xây dựng Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy với các nội dung sau: