Vào thẳng vấn đề: làm thế nào để biết gái nào là gái thả thính?