Là một thành viên ra nhập diễn đàn được không lâu, nói là không lâu ấy là so với thành viên khác chứ thực ra cũng hơn 2 năm rồi