Đố mọi người không cần lên mạng seach mà hãy trở lời ngay "một năm có mấy tháng có 30 ngày?"